งานที่ปรึกษาและบริหารโครงการก่อสร้าง

งานที่ปรึกษาและบริหารโครงการก่อสร้าง

Project management by TJ CORPORATION GROUP CO.,LTD. ( ไฟล์ดาวน์โหลด Project Management 2-11-2021 )

 • Planning
  • Project Management Triangle
  • Phase Plan
  • Project Schedule
  • Work Breakdown Structure (WBS)
  • Schedule Network Diagram
  • Critical Path Method
  • Activity and Capacity Planning
 • Project Objectives
  • SMART Method: Setting Objectives
  • Milestones & Milestone Planning
  • Brainstorming and Mind Mapping
  • Project Requirements Specification
 • Project organization and optimization
  • Traditional, Agile and Hybrid
  • Project Organization
  • PDCA Cycle
  • Waterfall Method
  • Scrum
  • Kanban Board
 • Evaluation and Analysis
  • Scenario Analysis
  • PERT Estimation Technique
  • ABC Analysis
  • SWOT Analysis
  • Stakeholder Analysis
  • Benchmarking Project Management
  • Project Portfolio
 • Project Visualization
  • Gantt Chart
  • Roadmapping
  • Project Canvas
  • Strategy Map
 • Risks and Variances
  • Risk Analysis
  • Ishikawa Diagram
 • Project Controls
  • Target-Actual Comparison
  • Burndown Chart
  • Milestone Trend Analysis
  • Project Life Cycle
  • Cost Trend Analysis
  • Earned Value Analysis
  • CPI and SPI
  • Project Status
 • Project Team
  • Team Building and Leadership
  • Project Roles
  • RACI Matrix
  • Responsibility and Absence Planning
 • Project Templates
  • Meeting Templates
  • Change Request
  • Project Closure