การประยุกต์ใช้หลักการลีนบริหารจัดการโครงก่อสร้าง

การประยุกต์ใช้หลักการลีน ( Lean ) บริหารจัดการโครงการก่อสร้าง งานระบบประกอบอาคาร >>> ดาวน์โหลดเนื้อหา

หัวข้อนำเสนอ

  1. ที่มาของประเด็น
  2. บทนำ
  3. ความเป็นมาของแนวคิด
  4. ตัวอย่างแนวทางประยุกต์ใช้แนวคิดลีนในงานก่อสร้าง

ทำไมต้องใช้ระบบลีน :

อุตสาหกรรมก่อสร้างของประเทศไทยในปัจจุบัน อยู่ในสภาวะที่ตกต่ำ การเมืองประสบปัญหา ทำให้ทุกคน ที่เป็นส่วนหนึ่งของ อุตสาหกรรมนี้พยายาม หาทางแก้ปัญหา และพิจารณาแนวคิด ในการบริหารจัดการที่จะนำมาปรับใช้ ในอุตสาหกรรม รับเหมาก่อสร้าง เช่น การพัฒนาความรู้ การนำเทคโนโลยี ที่สามารถนำมาประยุกต์ใ ช้เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานก่อสร้างที่เป็นอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในระดับองค์กร และ บุคคล

แนวโน้มธุรกิจก่อสร้าง ในอนาคตทั้งในประเทศ และต่างประเทศจะมีการแข่งขันสูงมาก นอกเหนือจากกลยุทธ์ทางการตลาดที่ดีเพื่อให้ได้มาของการสั่งซื้อ หรือเซ็นสัญญาก่อสร้างแล้ว เราควรต้องมีวิธีการที่จะทำกลยุทธ์ด้าน “คุณภาพ” (Quality) และ “ผลิตภาพ” (Productivity)  ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่จะทำให้โครงการประสบความสำเร็จทั้งในมุมมองของลูกค้าและของบริษัทเอง