3 เทคนิคเพิ่มประสิทธิภาพบริหารโครงการ

ดาวน์โหลดเนื้อหา >> 3 เทคนิคเพิ่มประสิทธิภาพบริหารโครงการ

การบริหารโครงการก่อสร้าง – การวางแผน

  • ทบทวน แนวคิดการบริหารจัดการธุรกิจรับเหมา POSCCC & SWOT
  • แนวทางเรียบเรียงลำดับงาน เครื่องมือ WBS
  • กลยุทธ์พัฒนาโครงการ CPM

นิยามศัพท์

  • Work Breakdown Structure ( WBS ) คือ โครงสร้างการจัดแบ่งหมวดงาน และแบ่งย่อยงาน การจัดร้อยเรียงลำดับจัดหมวดหมู่งาน
  • Critical path method (CPM ) เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารใช้เวลาในการบริหารได้กระชับที่สุด สนใจเส้นทางที่ประหยัดงบประมาณมากที่สุด เหมาะกับโครงการที่เคยมีประสบการณ์ก่อน
  • Program evaluation and Review Technique ( PERT )