วิจัย : การบูรณาการกฎหมายวิศวกรรมกับระบบ Blockchain

การบูรณากฎหมายวิศวกรรมและการตรวจสอบแบบแปลนขออนุญาตสร้างโรงงานขนาดใหญ่ บน ระบบ Blockchain
นิสิตวิศวกรรมศาสตร์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาตรวจสอบและกฎหมายวิศวกรรม นายตันติกร ศิรกฤตธนสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร >> 28-2-65-วิจัยการบูรณาการกฎหมายวิศวกรรมกับบล็อคเชน.pdf

ปัญหาที่พบจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 1. การตัดสินใจก่อสร้าง ก่อนที่จะมีแบบแปลน
 2. ข้อกำหนดสัญญาไม่ชัดเจน เช่น รายการประกอบแบบ แบบก่อสร้าง และปริมาณวัสดุ
 3. ปัญหาความล่าช้าในงานก่อสร้าง
 4. ปัญหาเกี่ยวกับปริมาณงานเพิ่มลดระหว่างก่อสร้าง
 5. ปัญหากำหนด การชำระหนี้ผู้รับเหมาง
 6. ปัญหารูปแบบสัญญาจ้างก่อสร้างระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้าง
 7. ข้อพิพาทจากการตีความ
 8. การเปลี่ยนแปลงแบบแปลนระหว่างก่อสร้าง
 9. ปัญหาด้านประกันผลงาน
 10. การประกันผลงานและความพึงพอใจของเจ้าของงาน
 11. ปัญหามาตราฐาน คุณภาพงานก่อสร้าง
 12. การทิ้งงานของผู้รับเหมา
 13. การขอขยายเวลาจากงานเพิ่มลด
 14. การฟ้องเรื่องเรียกค่าปรับ
 15. ปัญหาการระบุระยะเวลา อนุมัติเอกสารโครงการ
 16. ปัญหาการบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง
 17. ปัญหาสัญญาจ้างไม่ระบุระยะเวลาแล้วเสร็จ
 18. ปัญหาการไม่ระบุสิทธิของคู่สัญญาที่ชัดเจน
 19. ปัญหาความไม่ชัดเจนในเรื่องภาระผูกพันธ์ตามหลักประกันคุณภาพงาน
 20. ปัญหาสัญญาจ้างไม่เป็นมาตรฐานสากล

ดาวน์โหลดเอกสาร >> 28-2-65-วิจัยการบูรณาการกฎหมายวิศวกรรมกับบล็อคเชน.pdf