วิเคราะห์ – แบบแปลนขยายฐานรากแผ่

ศึกษาและตรวจสอบแบบแปลนก่อนก่อสร้าง

วิเคราะห์ – แบบแปลนขยายฐานรากแผ่

 • ระดับฐานรากความลึกที่ผังลงในดินถึงระดับต่ำสุดของฐานรากแผ่ไม่น้อยกว่า 1 เมตร ( กฎกระทรวงฉบับที่ 6 )
 • ฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวคอนกรัตสัมผัสดินตลอดเวลาระยะหุ้มคอนกรีตต่ำสุด 7.5 เซนติเมตร ( วสท. )
 • ความลึกฐานรากเหนือเหล็กเสริมล่าง ระยะหุ้มคอนกรีตต่ำสุด 15 เซนติเมตร ( วสท. )
 • กำหนดขนาดฐานราก พิจารณา Service Load และหน่วยแรงแบกฐานของดิน ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร
 • รายละเอียดเหล็กเสริม ได้แก่ ตำแหน่ง จำนวนและขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางพร้อมระยะห่าง
 • เหล็กเสริมหลักตามยาววางล่าง เหล็กเสริมกระจายด้านสั้นบน

 

วิเคราะห์ แบบแปลนขยายฐานรากแผ่ ชนิดมีเข็ม

 • ระดับฐานรากความลึกที่ผังลงในดินถึงระดับต่ำสุดของฐานรากแผ่ไม่น้อยกว่า 1 เมตร ( กฎกระทรวงฉบับที่ 6 )
 • ฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวคอนกรัตสัมผัสดินตลอดเวลาระยะหุ้มคอนกรีตต่ำสุด 7.5 เซนติเมตร ( วสท. )
 • ฐานรากกลุ่มระยะหุ้มหัวเข็ม ไม่น้อยกว่า 7.5 Cm. ( กฎกระทรวง )
 • ฐานรากรับแรงเสียดทานเป็นหลักมีความหนาอย่างน้อย 20 Cm. ( กฎกระทรวง )
 • ตรวจสอบค่า I d
 • ความลึกฐานรากเหนือเหล็กเสริมล่าง ระยะหุ้มคอนกรีตต่ำสุด 15 เซนติเมตร ( วสท. )
 • กำหนดขนาดฐานราก พิจารณา Service Load และหน่วยแรงแบกฐานของดิน ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร
 • รายละเอียดเหล็กเสริม ได้แก่ ตำแหน่ง จำนวนและขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางพร้อมระยะห่าง
 • เหล็กเสริมหลักตามยาววางล่าง เหล็กเสริมกระจายด้านสั้นบน