แนวทางเขียนเอกสารขออนุมัติโครงการ

เรียบเรียง ตันติกร ศิรกฤตธนสาร

การเขียน Proposal Project ที่ดีมีหลายส่วนที่ควรพิจารณาและจัดทำอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

1. บทนำ :

ความสำคัญของการเขียน proposal Project : อธิบายถึงเหตุผล proposal มีความสำคัญในการนำเสนอไอเดียและขอสนับสนุนโครงการ การเขียน Proposal project มีความจำเป็นต่อพนักงาน หัวหน้างาน ผู้จัดการและองค์กร

1.1 หัวหน้างานและผู้จัดการ

 • การเขียน Proposal ช่วยพัฒนาทักษะการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล และการนำเสนอข้อมูลอย่างเป็นระบบ และฝึกทักษะการเขียนที่กระชับ ชัดเจน เป็นทักษะที่มีความจำเป็นทุกอาชีพ
 • การเรียนรู้การวางแผนและการจัดการ การเขียน Proposal ต้องวางแผนและจัดการโครงการอย่างมีระบบ ผู้เรียนต้องมีทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์ และการวางแผนที่มีประสิทธิภาพ
 • เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับโลกการทำงาน ยุคใหม่ เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่ใช้บ่อยในที่ทำงาน การมีทักษะนี้ช่วยให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการทำงานในอนาคต
 • สร้างความมั่นใจในการนำเสนอไอเดียและขอสนันสนุนโครงการ

1.2 ด้านองค์กร เป็นการประกันคุณภาพและความสามารถในการดำเนินโครงการ

 • ช่วยองค์กรประเมินความเป็นไปได้และคุณภาพของโครงการ
 • เพื่อตรวจสอบว่าการวางแผนที่เหมาะสมและวิธีการดำเนินงานที่สามารถนำไปสู่ความสำเร็จได้
 • Proposal ช่วยกำหนดกรอบการทำงานที่ชัดเจน รวมถึงเป้าหมาย วัตถุประสงค์ วิธีการดำเนินการ และประเมินผล
 • Proposal เปิดโอกาสให้คิดนำเสนอ นวัตกรรมใหม่ๆ ที่สามารถพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ หรือ ผลิตภัณฑ์ภายในองค์กร

สรุป การมีทักษะในการเขียน Proposal จึงเป็นสิ่งที่มีค่าต่อพนักงาน หัวหน้างาน ผู้จัดการ ในการเตรียมความพร้อมสำหรับอาชีพในอนาคต และต่อองค์กรในการดำเนินโครงการให้มีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร : บอกเป้าหมายของหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถเขียน Proposal ได้อย่างมืออาชีพ

 • พัฒนาและใช้ทักษะที่จำเป็นในการเขียน Proposal อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการวางแผน การวิจัย การเขียน การสื่อสาร การจัดการโครงการ การบริหารงบประมาณ การประเมินผล และการนำเสนอ
 • สามารถนำเสนอไอเดียและโครงการได้อย่างมืออาชีพ

2. การเตรียมตัวก่อนเขียน : Proposal

 • ทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการที่สนใจ : การวิเคราะห์และทำความเข้าใจถึงรายละเอียดและเป้าหมายของโครงการที่ต้องการนำเสนอ
  • ทำไมต้องทำสิ่งนี้
  • ถ้าไม่ทำจะเกิดอะไรขึ้น
  • สถานการณ์ปัจจุบัน
  • หลังจบโครงการอยากเห็นสถานการ์อย่างไร
 • การวิจัยและรวบรวมข้อมูล : วิธีการค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นต่อการเขียน Proposal อย่างมีประสิทธิภาพ
  • การรวบรวมช้อมูลพื้นฐาน เช่น ข้อมูลทางสถิติ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
  • การรวบรวมแบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง

3. บทคัดย่อ :

 • สรุปเนื้อหาโดยย่อ การเขียนบทคัดย่อที่สรุปสาระสำคัญของ Proposal ในรูปแบบที่น่าสนใจ
 • จุดประสงค์และความสำคัญของโครงการ การอธิบายถึงวัตถุประสงค์และความสำคัญของโครงการในบท

4. บทนำโครงการ :

 • ความเป็นมาและความสำคัญของโครงการ การเขียนประวัติความเป็นมาและความสำคัญของโครงการ
 • วัตถุประสงค์โครงการ การกำหนดวัตถุประสงค์หลักของโครงการอย่างชัดเจน
 • ขอบเขตโครงการ ระบุขอบเขตและข้อจำกัดของโครงการ

5. วิเคราะห์ปัญหา : Problem Statement

 • การระบุปัญหา เป็นวิธีการระบุปัญหาหลัก และรองของโครงการต้องการแก้ไข พร้อมสาเหตุของปัญหา
 • การวิเคราะห์และการวิจัยเกี่ยวกับปัญหา

6. วัตถุประสงค์และเป้าหมาย :

 • กำหนดวัตถุประสงค์ วิธีการกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและกำหนดตัวชี้วัดที่ใช้วัดความสำเร็จของโครงการ
 • กำหนดเป้าหมายที่ต้องการบรรลุ เป้าหมายระยะสั้น ตัวชี้วัดที่ใช้วัดความสำเร็จของโครงการเช่น ลดปัญหา ,เพิ่มยอดขาย
 • ลดการสูญเสีย

7. กำหนดวิธีการโครงการ :

 • แผนดำเนินการ เป็นการวางแผนแต่ละขั้นตอนตั้งแต่เริ่ม จนจบโครงการ
 • เครื่องมือและทรัพยากร การระบุเครื่องมือและทรัพยากรที่จำเป็นต่อโครงการเช่น คน งบประมาณ
 • จัดทำตารางเวลาที่แสดงขั้นตอนการดำเนินการและกำหนดเวลาสำหรับกิจกรรม

8. ผลลัพธ์ที่คาดหวัง : ( Expected outcome )

 • ผลประโยชน์ที่คาดหวัง การอธิบายถึงผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ
 • ผลกระทบและความยั่งยืน การวิเคราะห์ผลกระทบของโครงการ

9. การบริหารจัดการและทีมงาน :

 • โครงสร้างการบริหารจัดการ การจัดทำโครงสร้างการบริหารโครงการ
 • รายละเอียดเกี่ยวกับทีมและผู้มีส่วนได้เสีย การแนะนำทีมงานและผู้มีส่วนได้เสีย

10. งบประมาณและการเงิน :

 • ประมาณค่าใช้จ่ายที่จำเป็นสำหรับโครงการ
 • แหล่งที่มาของทุนและการสนับสนุนทางการเงิน การระบุแหล่งที่มาของเงินทุน

11. การประเมินผลและการตรวจสอบ :

 • วิธีการประเมินผลการดำเนินการโครงการ วางแผนประเมินผล กำหนดวิธีการและตัวชี้วัดในการประเมินผลเป็นระยะๆ
 • แผนการตรวจสอบและรายงาน จัดทำแผนการตรวจสอบและรายงานผลโครงการ

12. บทสรุป : Conclusion

 • สรุปเนื้อหาและผลลัพธ์ที่คาดหวัง แนวทางวิเคราะห์และทำความเข้าใจ

13. การส่ง Proposal

 • การจัดรูปแบบและการตรวจสอบ
 • ขั้นตอนการส่ง Proposal