บทความการบริหารจัดการพลังไฟฟ้า

วัตถุประสงค์ของบทความ : เพื่อไขข้อข้องใจ บิลค่าไฟ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า

  • ชื่อ ที่อยู่
  • รหัสเครื่องวัดไฟฟ้า
  • เลขที่ใบแจ้งหนี้

ส่วนที่ 2 ข้อมูลการไฟฟ้า

  • ตัวเลขจดบันทึกค่าไฟฟ้าก่อนหลัง
  • ปริมาณการใช้ไฟ
  • ประวัติปริมาณการใช้ไฟย้อนหลัง

ส่วนที่ 3 ข้อมูลค่าไฟเรียกเก็บ

  • ค่าพลังงาน เป็นต้นทุน และค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง ระบบสายส่ง สายจำหน่าย
  • ค่าบริการรายเดือน เช่นค่าจดมิเตอร์ ค่าบริหารจัดการ

สรุป ข้อมูลเปรียบเทียบตารางการใช้ไฟฟ้าระหว่างเดือนตุลาคม ถึง ธันวาคมปี 58 กับเดือนมกราคมถึงเมษายนปี 59

ที่มาของข้อมูล. 22-4-2563 www.home.kapook
ขอขอบคุณ ข้อมูลจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค , การไฟฟ้านครหลวง