ความรู้เบื้องต้นของการควบคุมงานก่อสร้างต่อเติมอาคารชั้นสอง

โครงการ : งานต่อเติมอาคารชั้นสอง

งานวางแผน : วัสดุโครงการ

ในงานก่อสร้างประกอบด้วยวิธีการขั้นตอนที่ยุ่งยากซับซ้อนผลงานจะออกมาดีและมีคุณภาพนั้นจำเป็นต้องมีการติดตาม ควบคุมการทำงานอย่างใกล้ชิดทุกขั้นตอน การควบคุมงานก่อสร้างนั้นมีความจำเป็นต้องใช้เทคนิคการควบคุมงานควบคู่กับหลักวิชาการ

ซึ่งการควบคุมงานก่อสร้างนั้นต้องเผชิญกับสภาพปัญหาใหม่ ๆ อยู่อย่างต่อเนื่องจากรูปแบบสภาพหน้างานและเทคโนโลยีทางการก่อสร้างที่มีการเปลี่ยนแปลงเสมอ ทำให้การควบคุมงานร่วมกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และมีพื้นฐานความรู้ที่แตกต่างกัน เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบที่ต้องอาศัยศาสตร์ และศิลป์ในการทำงานสูง ความรู้ความสามารถอาจจะไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน หากผู้ควบคุมงานก่อสร้างไม่พัฒนาเทคนิคงาน เทคนิคคน หรือปรับตัวให้ทันต่อสภาพแวดล้อมอาจจะเป็นอุปสรรค ด้านการบริหารจัดการงานก่อสร้าง

ดังนั้น การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จ ผู้ควบคุมงานก่อสร้างจึงต้องมี ความรู้ด้านวิศวกรรมโยธา เทคนิคในงานก่อสร้าง สัญญาจ้าง และระเบียบข้อกำหนดกฎหมายงานก่อสร้าง

ความรู้พื้นฐานที่ผู้ควบคุมงานก่อสร้างต้องมีดังนี้

 • เข้าใจคุณสมบัติและวิธีการติดตั้ง วัสดุอุปกรณ์งานก่อสร้างหมวดงานสถาปัตยกรรม
 • รู้จักสัญลักษณ์ในแบบแปลนงานสถาปัตยกรรม
 • รู้จักเอกสาร เตรียมงาน ระหว่างงาน จบงาน
 • เอกสารตรวจสอบวัสดุ
 • เอกสารตรวจสอบปริมาณงาน
 • เอกสารทำรายงานความก้าวหน้างาน
 • เอกสารขออนุมัติงาน
 • ประสานงาน ผู้เกี่ยวข้อง เช่นวิศกร ผู้ออกแบบ ผู้รับเหมา
 • ติดตามงาน และตรวจสอบงานตามแบบแปลน และแผนงานโครงการ

ตารางคุณสมบัติ : ผลิตภัณฑ์อิฐมวลเบา

ประโยชน์ของ

 1. การรับรู้ น้ำหนักวัสดุ ช่วยลดความเสี่ยง ด้านความปลอดภัย ของการรับน้ำหนักพื้นที่ชั้น 2 ของอาคาร
 2. ช่วยในการวางแผน จัดวางวัสดุให้เหมาะสม กับพื้นที่ทำงาน
 3. ด้านต้นทุน ควบคุมปริมาณการสั่งซื้อวัสดุ ปริมาณคนทำงาน ระยะเวลาทำงานโครงการ ได้ชัดเจน
 4. ด้านการวางแผนจัดการวัสดุ ช่วงเตรียมงาน ช่วงระหว่างก่อสร้าง ช่วงส่งมอบงาน
 5. ด้านขั้นตอน การจัดลำดับการทำงาน
 6. วางแผนการใช้ เครื่องจักรขนย้ายวัสดุ หน้างาน