บทความการใช้พลังงานระบบท่อส่งจ่ายอากาศ กับการลดต้นทุนการผลิตโรงงานอุตสาหกรรม

วัตถุประสงค์ของบทความ : หาระยะเวลาคืนทุนจากผลของการประหยัดพลังงาน

ระบบจ่ายอากาศในกระบวนการผลิต

สัดส่วนการใช้พลังงานในโรงงาน

จากการศึกษา : พบปัญหาเรื่องประสิทธิภาพของระดับความดันอากาศในการบวนการผลิต คือ ทีมวิศวกรไม่สามารถลดระดับความดันอากาศลงได้ในระดับที่ต้องการ เพราะในช่วงเวลาที่เครื่องจักรทำการใช้อากาศอัดพร้อมกันจะทำให้เกิด ความดันอากาศตกในกระบวนการผลิต จะทำให้เครื่องจักรไม่สามารถทำงานได้ในขณะที่กำลังผลิต

จากปัญหาดังกล่าวเจ้าหน้าที่ควบคุมต้องเปิดใช้เครื่องอัดอากาศเพิ่มอีกจำนวน 1 เครื่อง จึงทำให้โรงงานต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในช่วงเวลานั้น

สาเหตุของปัญหา มาจากอะไรได้บ้าง :

  1. มาจากขยายกำลังการผลิต ไม่สอดคล้องกับระบบจ่ายอากาศ
  2. มาจากขาดการขยายท่อส่ง และกำลังการจ่ายระบบอากาศ
  3. มาจากกระบวนการออกแบบ ที่ไม่สอดคล้องกับการใช้งาน
  4. มาจากกระบวนวางแผนบำรุงรักษา

สรุป : การออกแบบระบบส่งจ่ายอัดอากาศให้เหมาะสม กับกำลังการผลิตของเครื่องอัดอากาศกับ ปริมาณความต้องการใช้งานจริง จึงจะทำให้การทำงานของระบบอัดลมมีประสิทธิภาพ และสามารถประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้อีกทางหนึ่ง

ที่มาของบทความ : งานวิจัยเปรียบเทียบการใช้พลังงานระบบส่งจ่ายอากาศปี 2559 นายรัฐพล ชื่นเจริญ